Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Tomali Holding BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tomali Holding BV tevens handelend onder de naam Tomali, gevestigd te Nistelrode en ingeschreven in het handelsregister bij de KVK onder nummer 67511996;

2. Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die Tomali Holding BV opdracht heeft gegeven tot en/of akkoord is gegaan met het aanbod tot het verrichten van Werkzaamheden door Tomali Holding BV;

3. Bescheiden: alle door Cliënt aan Tomali Holding BV ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens en alle overige informatie en gegevens van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, DVD, USB-stick, harde schijven, e-mails en (andere) digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derde(n);

4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven aan Tomali Holding BV, dan wel akkoord mee is gegaan door Cliënt of die door Tomali Holding BV uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in een opdrachtbevestiging van Tomali Holding BV;

5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Tomali Holding BV en Cliënt tot het verrichten van Werkzaamheden door of namens Tomali Holding BV.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, waarbij Tomali Holding BV zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor (de potentiële) Cliënt, evenals op alle aanvullende en/of daaruit voortvloeiende (vervolg)Werkzaamheden en Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel anderszins aantoonbaar zijn bevestigd door Tomali Holding BV.

3. De onderliggende Overeenkomst geeft tezamen met deze algemene voorwaarden de volledige afspraken tussen Cliënt en Tomali Holding BV weer met betrekking tot de Werkzaamheden. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

4. In het geval deze algemene voorwaarden en de betreffende opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

5. De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Cliënt wordt door Tomali Holding BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Eventuele eerdere versies van (algemene) voorwaarden van Tomali Holding BV worden vervangen door deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanvang en duur Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt het aanbod van Tomali Holding BV tot het uitvoeren van de Werkzaamheden ongewijzigd mondeling of schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Tomali Holding BV een door Cliënt gegeven opdracht heeft aanvaard.

2. Overeenkomsten tot een bedrag van € 1.000 exclusief btw kunnen mondeling door Tomali Holding BV worden aangegaan. Overeenkomsten aangaande een bedrag vanaf € 1.000 exclusief btw zijn door Tomali Holding BV pas aangegaan zodra die schriftelijk zijn vastgelegd en door haar zijn geaccordeerd door middel van een opdrachtbevestiging, waarin een duidelijke omschrijving van de overeengekomen Werkzaamheden en de prijs of het tarief waarvoor de Werkzaamheden zullen worden verricht staan opgenomen.

3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan geldt de daaruit volgende (bepaalde) duur.

Artikel 4 – Prijzen, tarieven en kosten

1. De overeengekomen prijzen en/of tarieven waartegen Tomali Holding BV de overeengekomen Werkzaamheden verricht, worden opgenomen in de opdrachtbevestiging/Overeenkomst als hiervoor bedoeld in artikel 3 lid 2. De prijzen en/of tarieven zijn exclusief de (on)kosten die Tomali Holding BV heeft gemaakt.

2. Naast de overeengekomen prijzen en/of tarieven worden de door Tomali Holding BV gemaakte (on)kosten aan Cliënt in rekening gebracht

3. Alle opgegeven prijzen, tarieven en kosten worden uitgedrukt in euro’s. Tenzij ingevolge de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door Tomali Holding BV gehanteerde prijzen, tarieven en kosten exclusief belastingen en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

4. De prijzen, tarieven en kosten zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de Werkzaamheden, doordat bijvoorbeeld meer of andere Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Tomali Holding BV is gerechtigd extra, onvoorziene kosten in rekening te brengen bij c.q. door te berekenen aan Cliënt. Van dergelijke kosten is sprake indien deze bij het aangaan van de Overeenkomst niet waren voorzien.
Zodra Tomali Holding BV met dergelijk onvoorziene kosten bekend wordt, zal zij Cliënt daarvan op de hoogte stellen.

6. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere afspraken, declareert Tomali Holding BV haar werkzaamheden op basis van bestede tijd en het voor de Overeenkomst geldende uurtarief. De door Tomali Holding BV te hanteren uurtarieven worden jaarlijks (met ingang van 1 januari) door haar vastgesteld. Tomali Holding BV is bevoegd om tijdens de duur van de Overeenkomst het geldende uurtarief overeenkomstig voornoemde jaarlijkse wijzigingen door te voeren / te wijzigen.

Artikel 5 – Betalingen

1. Tomali Holding BV is gerechtigd het door Cliënt verschuldigde bedrag, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en inclusief de eventueel verschuldigde belastingen en/of andere heffingen direct aan Client in rekening te brengen, dan wel achteraf per maand, of wel na volbrenging van de Werkzaamheden.

2. Betaling van het factuurbedrag door Cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van een storting, in euro’s, op de door Tomali Holding BV aan te wijzen bankrekening. Voornoemde termijn is een fatale termijn. Voorts geschiedt betaling van het factuurbedrag, voor zover het betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.

3. Indien Cliënt niet binnen de in lid 2 genoemde termijn, of binnen een nader tussen partijen schriftelijk overeengekomen termijn, heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Tomali Holding BV, zonder dat een nader sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, tot aan de dag der algehele voldoening, zulks onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.

4. Alle kosten die zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van enige vordering van Tomali Holding BV zijn voor rekening van Cliënt, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, en zijn direct opeisbaar.

5. Bij betaling van enig (deel van een) factuurbedrag van Tomali Holding BV kan door Cliënt geen beroep worden gedaan op korting, compensatie, inhouding, schuldvergelijking of opschorting.

6. Tomali Holding BV is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten totdat Cliënt alle opeisbare vorderingen van Tomali Holding BV heeft voldaan.

7. Tomali Holding BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde adviezen, ideeën en zaken, totdat Cliënt aan ál zijn verplichtingen jegens Tomali Holding BV heeft voldaan.

8. Indien Tomali Holding BV haar werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere Cliënten gezamenlijk, is ieder van deze Cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Cliënten zijn verricht of betrekking hebben op de Werkzaamheden ter uitvoering van de gezamenlijke opdracht (wel of niet vervat in een gezamenlijke Overeenkomst).

Artikel 6 – Uitvoering Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst wordt geacht uitsluitend aan Tomali Holding BV te zijn gegeven en niet aan een aan Tomali Holding BV verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van (contracts)partijen is dat een Overeenkomst zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Tomali Holding BV verbonden persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder ‘aan Tomali Holding BV verbonden personen’ wordt begrepen: alle werknemers, adviseurs, managers, bestuursleden, personen die werkzaam zijn via de flexibele schil, (werknemers en bestuurders van) dochterondernemingen van Tomali Holding BV en eventuele hulppersonen van Tomali Holding BV.

2. Tomali Holding BV voert Overeenkomsten uitsluitend uit ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een Overeenkomst, aan de inhoud van verrichte Werkzaamheden en/of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven. Het is Cliënt niet toegestaan de rechten uit een Overeenkomst, anders dan met uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Tomali Holding BV, onder welke titel dan ook, aan (een) derde(n) over te dragen.

3. Tomali Holding BV heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de Overeenkomst en Werkzaamheden die zij met Cliënt is overeengekomen. Tomali Holding BV bepaalt de wijze waarop de overeengekomen Werkzaamheden worden uitgevoerd.

4. Tomali Holding BV heeft het recht de Werkzaamheden door (een) derde(n) te laten uitvoeren zonder kennisgeving daarvan aan Cliënt, indien dit naar het oordeel van Tomali Holding BV noodzakelijk of gewenst is.

5. Het is Tomali Holding BV toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, alle rechten en/of plichten uit een Overeenkomst, onder welke titel dan ook, over te dragen aan (een) derde(n). Het is Cliënt niet toegestaan de Overeenkomst te beëindigen (om de enkele reden dat) indien bij Tomali Holding BV de zeggenschap wijzigt.

6. Indien Cliënt Tomali Holding BV verzoekt meer of andere Werkzaamheden te verrichten dan tussen partijen is overeengekomen in de Overeenkomst, dan kan daartoe een nieuwe of aanvullende Overeenkomst worden gesloten.

Artikel 7 – Medewerking Cliënt

1. Cliënt verstrekt alle gegevens en/of bescheiden en verleent alle medewerking die naar het oordeel van Tomali Holding BV redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de Overeenkomst en Werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

2. Tomali Holding BV heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst en Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt alle gevraagde gegevens en/of bescheiden in de door Tomali Holding BV gewenste vorm aan haar ter beschikking heeft gesteld, dan wel tot het moment dat Cliënt de noodzakelijke medewerking wordt verleend aan Tomali Holding BV.

3. Indien Cliënt de gevraagde gegevens en/of bescheiden niet tijdig aan Tomali Holding BV heeft verstrekt, dan wel de benodigde medewerking niet tijdig aan Tomali Holding BV heeft verleend, dan heeft Tomali Holding BV het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden. Het bepaalde in artikel 8, lid 3 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – Einde van de Overeenkomst

1. Tomali Holding BV is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen. Tomali Holding BV heeft alsdan recht op het honorarium voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten.

2. Tomali Holding BV is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
– een faillissementsaanvraag van Cliënt is ingediend, reeds in staat van faillissement is verklaard of Cliënt een schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (‘WSNP’) wordt verleend;
– Cliënt en/of Lid surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend heeft gekregen;
– Cliënt overlijdt, dan wel indien Cliënt een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden, geliquideerd of anderszins ophoudt te bestaan;
– Cliënt fuseert of wordt overgenomen, of een (andere) substantiële wijziging van zeggenschap plaatsvindt bij Cliënt;
– omstandigheden ter kennis van Tomali Holding BV komen die goede grond geven te vrezen dat Cliënt niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of dat Tomali Holding BV zal worden belemmerd in de uitvoering van haar werkzaamheden;
– Cliënt ondanks verzoek daartoe van Tomali Holding BV geen of onvoldoende zekerheid stelt voor nakoming van de Overeenkomst;
– Cliënt in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

3. In bovenstaande gevallen is Cliënt ook gehouden de volgende kosten/schadeposten aan Tomali Holding BV te vergoeden:
– de kosten die Tomali Holding BV ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt;
– de kosten die Tomali Holding BV ter beëindiging van de Overeenkomst heeft gemaakt;
– de schade die Tomali Holding BV lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst.

4. In de onder lid 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Tomali Holding BV op Cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar.

5. Van de ontbinding, opzegging of opschorting van de Overeenkomst wordt schriftelijk mededeling gedaan door Tomali Holding BV aan Cliënt.

Artikel 9 – Geheimhouding

1. Tomali Holding BV is gerechtigd de Overeenkomst en de naar aanleiding daarvan verkregen resultaten/uitkomsten aan te wenden voor voorlichtingsdoeleinden en statistische of vergelijkende doeleinden, voor zover de gegevens zodanig worden bewerkt dat zij niet te herleiden zijn tot de concrete Cliënt.

2. Enige op Tomali Holding BV rustende geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wet- en regelgeving Tomali Holding BV verplicht om informatie te verstrekken of in zoverre Cliënt Tomali Holding BV van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

3. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Tomali Holding BV is het Cliënt niet toegestaan om bevindingen, (inhoud van) adviezen, opinies en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Tomali Holding BV openbaar te maken, tenzij dit uit hoofde van de Overeenkomst is toegestaan.

Artikel 10 – Overmacht

1. Indien Tomali Holding BV haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak of omstandigheid (“overmacht”), dan worden deze verplichtingen automatisch opgeschort tot het moment dat Tomali Holding BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Naast voornoemd opschortingsrecht is Tomali Holding BV, indien zij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard minimaal twee aaneengesloten maanden wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende, schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd het recht op betaling door Cliënt van hetgeen Tomali Holding BV reeds heeft gepresteerd/geleverd.

3. Als een niet aan Tomali Holding BV toerekenbare oorzaak worden onder meer, maar niet daartoe beperkt, de volgende situaties begrepen; ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen Tomali Holding BV. Ook de situaties waarin een Overeenkomst is gebaseerd (i) op beleidsvoornemens van de overheid, (ii) op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de Overeenkomst nog niet (volledig) tot stand is gekomen en/of (iii) op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de Overeenkomst nog niet (volledig) kenbaar was voor Tomali Holding BV, en waarvan de uitwerking, uitleg en/of gevolgen op een later moment anders uitvallen dan verwacht/ingeschat door Tomali Holding BV, worden gekenmerkt als een overmachtssituatie.

4. Indien Tomali Holding BV op het moment van het intreden van de overmachtssituatie de Werkzaamheden al gedeeltelijk heeft uitgevoerd dan heeft zij het recht de reeds uitgevoerde Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren – eventueel in afwijking van artikel 5 lid 1 – en is Cliënt verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie/opdracht.

Artikel 11 – Klachten

1. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of facturen van Tomali Holding BV dienen door Cliënt binnen 14 dagen na uitvoering van de Werkzaamheden en/of ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gemeld bij Tomali Holding BV, althans binnen 14 dagen nadat enig gebrek redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Bij gebreke waarvan Cliënt wordt geacht de uitvoering van de Werkzaamheden en/of de ontvangen factuur te hebben goedgekeurd.

2. Indien een klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Cliënt in verband met de klacht.

3. Klachten als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichtingen van Cliënt niet op.

4. Indien de klacht naar het oordeel van Tomali Holding BV gegrond is, treft zij na ontvangst van de klacht en de beoordeling daarvan zo spoedig mogelijk de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen ter opheffing of ter beperking van de klacht. Uitsluitend wanneer het verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden zinloos is geworden voor Cliënt, dan wel niet meer mogelijk is, kan Tomali Holding BV hiervan afzien, waarbij zij slechts binnen de grenzen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde aansprakelijk kan worden gehouden.

5. Wanneer Tomali Holding BV de klacht van Cliënt ongegrond acht, stelt zij Cliënt onder opgaaf van redenen daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Tomali Holding BV is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade geleden door Cliënt die het rechtstreekse gevolg is van een aan Tomali Holding BV toerekenbare tekortkoming. Tomali Holding BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Cliënt, die op welke wijze dan ook verband houdt met de werkzaamheden van Tomali Holding BV. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet beperkt tot, begrepen gevolgschade, gederfde winst, iedere vorm van stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van Cliënt, gemiste besparing en verminderde goodwill.

2. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Tomali Holding BV alsmede van haar bestuurders en werknemers is beperkt tot een bedrag van € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro)

3. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid, op grond van artikel 6:162 BW, van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor Tomali Holding BV werkzaam zijn of waren, voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de Overeenkomst is geheel uitgesloten, uitgezonderd aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, dan kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens Cliënt beroepen op alle uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid waarop Tomali Holding BV zich jegens Cliënt kan beroepen.

4. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Tomali Holding BV, haar bestuurders en werknemers beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de in het kader van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden en/of gemaakte kosten. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op maximaal éénmaal het gefactureerde bedrag in het jaar voorafgaande aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis en/of per Overeenkomst, waarbij een reeks samenhangede gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5. Tomali Holding BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van Bescheiden tijdens of in verband met vervoer dan wel verzending daarvan, ongeacht of dit vervoer of deze verzending geschiedt door of namens Tomali Holding BV, Cliënt of derden.

6. Als Tomali Holding BV bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is Tomali Holding BV tegenover Cliënt niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele fouten en/of tekortkomingen die door deze persoon worden gemaakt. Onder een aan Tomali Holding BV verbonden persoon wordt begrepen haar werknemers en haar bestuurders.

7. Tomali Holding BV heeft te allen tijde het recht om de schade van Cliënt ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de Werkzaamheden, waar Cliënt alle noodzakelijke medewerking voor dient te verlenen.

8. Cliënt vrijwaart Tomali Holding BV tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van Cliënt, evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart Tomali Holding BV in het bijzonder tegens vorderingen van derden wegens schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige Bescheiden door Cliënt aan Tomali Holding BV, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt.

9. Cliënt is aansprakelijk voor schade aan Tomali Holding BV of aan door Tomali Holding BV ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die wordt veroorzaakt tijdens het verblijf op het terrein van Cliënt in verband met de Overeenkomst, tenzij voormelde schade veroorzaakt is wegens opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Tomali Holding BV, haar bestuurders of haar werknemers.

10. Iedere vordering tot schadevergoeding van Cliënt verjaart één (1) jaar na de dag waarop Cliënt bekend is geworden met de schade en de wetenschap dat Tomali Holding BV daarvoor aansprakelijk is en in ieder geval tien (10) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding is voor de schadevordering.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. Elke partij dient de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij te eerbiedigen.

2. Tomali Holding BV behoudt zich te allen tijde de industriële eigendomsrechten en auteursrechten voor met betrekking tot producten van de geest en/of de resultaten die Tomali Holding BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Cliënt gebruikt of gebruikt heeft.

3. Het is Cliënt verboden de in lid 1 van dit artikel genoemde producten en/of resultaten, waaronder begrepen de werkwijzen, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te vermenigvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren. Bedoelde producten en/of resultaten mogen slechts aan derden ter hand worden gesteld wanneer dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel van (een) derde(n) omtrent de (uitvoering van de) Werkzaamheden van Tomali Holding BV. In dat geval zal Cliënt zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen/doorleggen aan de door hem ingeschakelde derde(n).

4. Bij overtreding door Cliënt van hetgeen in dit artikel is bepaald, is Cliënt aan Tomali Holding BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 15.000,– (zegge: vijftienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht op vergoeding van alle door Tomali Holding BV daardoor geleden en nog te lijden schade.

Artikel 14 – Bescherming persoonsgegevens

1. Tomali Holding BV neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar Cliënten en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Zo zal verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Tomali Holding BV voor alle kosten en schadecomponenten als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet naleven van de AVG en/of andere wet- of regelgeving door Cliënt.

3. Tomali Holding BV is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Tomali Holding BV is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 15 – Slotbetalingen

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig, vernietigbaar, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst. Indien de desbetreffende bepaling wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal die bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. Onverminderd voornoemde zin kunnen partijen desgewenst in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige, vernietigbare, ongeldige of niet afdwingbare bepaling overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het doel en de strekking van de originele bepaling.

2. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van toepassing tussen partijen.

3. Op alle Overeenkomsten en Werkzaamheden, dan wel andere rechtsverhoudingen tussen Tomali Holding BV en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen die verband houden of samenhangen met (een) Overeenkomst(en) tussen Tomali Holding BV en Cliënt zullen in beginsel door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. De geschillen waar partijen onderling niet uitkomen, zullen indien nodig uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter, van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

5. In afwijking van lid 4 van dit artikel kunnen partijen die betrokken zijn bij het geschil gezamenlijk, schriftelijk besluiten voor een andere wijze van geschillenbeslechting.